Reklamačný poriadok

https://sk.filofax.com/

PLATNÝ A ÚČINNÝ OD 1.11.2019

 

Prevádzkovateľ eshopu je:
Predávajúci:    Václav Čížek s.r.o.
Sídlo:   Do Čertous 2620/11, 193 00 Praha 9, Česká republika
IČO:   03440478
DIČ:   CZ03440478
Zapísaný:    Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 231324
Kontaktný email:    [email protected]

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tento reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Václav Čížek s.r.o., IČO: 03440478, so sídlom Do Čertous 2620/11, Praha 9 193 00, Česká republika, zapísanej v OR Mestkého súdu v Prahe, odd. C, vložka 231324 (ďalej len „predávajúci“) platí pre tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese https://sk.filofax.com/.

1.2.  Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len ako „reklamácia“) musia byť uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, spravidla zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v prípade kupujúceho spotrebiteľa taktiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.3.  Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na webovej stránke obchodu a tvorí ich prílohu.

 

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

2.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnym predpismi, spravidla § 622 – 623 Občianskeho zákonníka a zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v prípade ak kupujúcim je spotrebiteľ. V prípade ak kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci podnikateľskej činnosti, spravuje sa zodpovednosť za chyby predávajúceho zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ďalšie ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

2.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal :

   a/   tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dohodli, ak takáto dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca uviedol alebo ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uvádzané,

   b/   tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

   c/  tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

   d/  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.3.  Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručení musí kupujúci ihneď oznámiť dopravcovi a bez zbytočného odkladu taktiež predávajúcemu. V prípade porušenia / poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

 

3. VÝNIMKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

3.1.  Ustanovenia uvedené v článku 2.2 RP sa nepoužijú pri tovare predávajúceho za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bolo nižšia cena dohodnutá, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

3.2.  Ďalej predávajúci nezodpovedá za chyby v nasledujúcich prípadoch :

   a/  chyba spôsobená opotrebením tovaru spôsobeným jeho bežným užívaním,

   b/  chyba spôsobená kupujúcim nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zanedbaním starostlivosti o tovar, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

   c/  chyba spôsobená v dôsledku nesprávneho užívania v rozpore s návodom na použitie,

   d/  chyba spôsobená poškodením tovaru v dôsledku živlov a vyššej moci, alebo

   e/  chyba, ktorá vznikne v dôsledku inej vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

 

4. LEHOTA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽOM

4.1.  Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru (ďalej len „záručná doba“). Ak ide o použitú vec záručná doba je dvanásť (12) mesiacov.

4.2.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4.3.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nemôže kupujúci v chybnú vec užívať t. j. od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy je kupujúci povinný si vec z reklamácie prevziať.

4.4.  Záručnú dobu nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, ktorá sa líši s ohľadom na vlastnosti tovaru, jeho údržbu a správnosť užívania.

 

5. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

5.1.  Reklamáciu tovaru si uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho na adrese jeho sídla bez zbytočného odkladu potom, čo chybu zistí.

5.2.  Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný :

   a/  dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s prípadným príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre posúdenie chýb tovaru. Reklamovaný tovar by z dôvodu prepravy k predávajúcemu mal byť zabalený tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu,

   b/  preukázať predávajúcemu, že je oprávnený uplatniť reklamáciu (t. j. že bol reklamovaný tovar zakúpený v internetovom obchode https:// sk.filofax.com/), a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópie potvrdenia o právach z chýb (záručný list alebo iným vierohodným spôsobom),

   c/  pripojiť čo možno najviac detailný opis chyby tovaru,

   d/  uviesť, aké právo z chyby tovaru (podľa bodu 5.3) si uplatňuje,

   e/  uviesť svoje kontaktné údaje pre vybavenie reklamácie (email, telefón, adresu pre doručenie)..

5.3.  Kupujúci môže požadovať vybavenie reklamácie nasledovným spôsobom :

   a/  Ak nemá vec vlastnosti uvedené v bode 2.2, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti, pokiaľ to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny). Pokiaľ je to však vzhľadom k povahe chyby neprimerané, spravidla ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takomto prípade má kupujúci vždy právo na bezplatné odstránenie chyby opravou veci,

   b/  Právo na dodanie nového tovaru alebo na výmenu jeho súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ sa vec nemôže riadne užívať pre opakovaný výskyt tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V tomto prípade ma kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt chyby po oprave sa považuje rovnaká chyba, ktorá už bola v záručnej najmenej dvakrát (2x) odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak by bol tovar v dobe pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát (3x) pre rôzne odstrániteľné chyby, má sa za to, že trpí väčším počtom chýb.

   c/  Pokiaľ kupujúci od zmluvy neodstúpi a neuplatní ani právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, taktiež aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by vykonanie náprav spôsobilo značné ťažkosti kupujúcemu.

5.4.  Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, kedy mu bolo doručené oznámene kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší a kupujúci a predávajúci sú povinní si navzájom vrátiť všetko, čo si vzájomne poskytli. Kupujúci je v tomto prípade povinný spravidla vrátiť predávajúcemu tovar, vrátane všetkého príslušenstva a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu.

5.5.  Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na chybu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

 

6. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

6.1.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.2.  Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem prípadu, keď uplatnený spôsob nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

6.3.  Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie (reklamačný protokol) o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci žiada. Kupujúci obdrží reklamačný poriadok emailom.

6.4.  O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom SMS, emailom alebo telefonicky.

6.5.  Reklamovaný tovar bude kupujúcemu zaslaný na ním určenú adresu. Spoločne s reklamovaným tovarom zašle predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie o dobe trvania a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu primeraných nákladov na skladovanie alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí byť predávajúci vopred upozornený a musí mu byť poskytnutá primeraná lehota na prevzatie tovaru.

6.6.  V prípade uznania reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s reklamáciou (napr. poštovné za odoslanie reklamovaného tovaru atď.).

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.  Ak nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode o vybavení reklamácie, môže kupujúci využiť niektorý zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov uvedeného vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho, prípadne sa obrátiť na všeobecný súd.

7.2.  Kontaktné údaje predávajúceho pre vybavovanie reklamácii :

Predávajúci:    Václav Čížek s.r.o.
Sídlo:    Do Čertous 2620/11, 193 00 Praha 9, Česká republika
IČO:    03440478
Kontaktný email:    [email protected]

 

7.3.  Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

7.4.  Pokiaľ nie je v tomto reklamačnom poriadku uvedené inak, vzťahujú sa na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom ustanovenia občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) o zodpovednosti za chyby a na proces uplatnenia a vybavovania reklamácie ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.).

7.5.  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť : 1.11.2019